fbpx

ORANGE BELT
7th Kyu (Nanakyu)

KIHON

Zenkutsu Dachi, Gedan Barai

 • Sanbon tzuki (Oi tzuki – Jodan – chudan – chudan)
 • Sanbon tzuki (Gyaku tzuki – Chudan – jodan- chudan)
 • Jodan Age Uke + Gyaku tzuki
 • Chudan Soto ude Uke + Gyaku tzuki
 • Chudan Uchi ude Uke + Gyaku tzuki

Zenkutsu Dachi, Morote gedan barai Kamae

 • Mae Geri
 • Mawashi Geri
 • Ura Mawashi Geri
 • Ushiro Geri

           Kiba Dachi

 • Yoko Geri KeAge
 • Yoko Geri Kekomi

Kokutsu Dachi

 • Chudan Shuto Uke + Nukite

KATA

 • Heian Nidan

YAKUSOKU KUMITE (PROMISE SPARRING) – Kihon Ippon Kumite

 • Jodan #1
 • Chudan #1
 • Mae Geri #1

KUMITE

 • 1 mins Jiyyu Kumite (Free Sparring)