fbpx

GREEN BELT
6th Kyu (Nanakyu)

KIHON

Zenkutsu Dachi, Gedan Barai

 • Sanbon tzuki (Oi tzuki – Jodan chudan chudan)
 • Sanbon tzuki (Gyaku tzuki – Chudan jodan chudan)
 • Jodan Age Uke + Gyaku tzuki
 • Chudan Soto Uke (zenkutsu dachi) + yoko enpi + tate uraken (kiba dachi) + tate shuto + giyaku tzuki (Zenkutsu)
 • Chudan uchi ude Uke + jodan kizami tzuki + chudan gyaku tzuki

Kokutsu Dachi

 • Chudan shuto Uke + Kizami Mae Geri + Nukite

Zenkutsu Dachi, Morote gedan barai Kamae

 • Mae Geri
 • Mawashi Geri
 • Ura Mawashi Geri
 • Ushiro Geri

Kiba Dachi

 • Yoko Geri keAge
 • Yoko Geri kekomi

KATA

 • Heian Sandan
 • Kokutsu Dachi No Kata

YAKUSOKU KUMITE (PROMISE SPARRING) – Kihon Ippon Kumite

 • Jodan #2
 • Chudan #2
 • Mae Geri #2

KUMITE

 • 1 mins Jiyyu Kumite (Free Sparring)