fbpx

BLUE BELT
6th Kyu (Nanakyu)

KIHON

Zenkutsu Dachi, Gedan Barai

 • Sanbon Tzuki (Oi Tzuki – Jodan chudan chudan)
 • Sanbon Tzuki (Gyaku Tzuki – Chudan jodan chudan)
 • Jodan Age Uke + Mae Geri + Gedan Barai + Gyaku Tzuki
 • Chudan Soto Uke (Zenkutsu Dachi) + Yoko enpi + Tate uraken (kiba dachi) + Tate shuto + Giyaku tzuki (Zenkutsu)
 • Chudan Uchi ude Uke + jodan kizami tzuki + chudan gyaku tzuki

Kokutsu Dachi

 • Chudan Shuto Uke + Kizami Mae Geri + Nukite

Zenkutsu Dachi, Morote gedan barai Kamae

 • Mae Geri
 • Mawashi Geri
 • Ura Mawashi Geri
 • Ushiro Geri

Kiba Dachi

 • Yoko Geri KeAge
 • Yoko Geri Kekomi

KATA

 • Heian Yondan
 • Kokutsu Dachi No Kata

YAKUSOKU KUMITE (PROMISE SPARRING) – Kihon Ippon Kumite

 • Jodan #3
 • Chudan #3
 • Mae Geri #3
 • Mawashi Geri #1
 • Yoko Geri #1

KUMITE

 • 1 mins Jiyyu Kumite (Free Sparring)