fbpx

BROWN BELT
3rd Kyu (Sankyu)

KIHON

Zenkutsu Dachi, Gedan Barai

 • Sanbon tzuki (Oi tzuki – Jodan chudan chudan)
 • Sanbon tzuki (Gyaku tzuki – Chudan jodan chudan)
 • Jodan Age Uke (zenkutsu dachi) + Soto Uke (Neko Ashi) + Kizami Mae geri + gyaku tzuki (zenkutsu
 • Chudan soto Uke (zenkutsu + Gedan barai (Neko Ashi) + Kizami Mae geri + giyaku tzuki (zenkutsu)
 • Chudan Uchi ude Uke (zenkutsu) + Gedan barai (Neko Ashi) + Kizami Mae geri + Giyaku tzuki (zenkutsu)

Kokutsu Dachi

 • Chudan Shuto Uke + Kizami Mae Geri + Nukite

Zenkutsu Dachi, Jiyyu Kamae

 • Mae + Mawashi Geri (Chudan – Jodan)
 • Mawashi Geri (Kizami ) + Mawashi Geri (Giyaku)
 • Ura Mawashi Geri
 • Ushiro Geri + Giyaku tzuki

Kiba Dachi

 • Yoko Geri KeAge
 • Yoko Geri Kekomi

KATA

 • Tekki Shodan
 • Sentei Kata: (one Kata from this group)
 • Any Heian Kata
 • Kokutsu Dachi No Kata

YAKUSOKU KUMITE (PROMISE SPARRING) – Kihon Ippon Kumite

 • Jodan #5
 • Chudan #5
 • Mae Geri #5
 • Mawashi Geri #3
 • Yoko Geri #3

KUMITE

 • 1 mins Jiyyu Kumite (Free Sparring)